מועדון צלילה אקוה ספורט

תוכנית 2/ 03/ 111/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מועדון צלילה אקוה ספורט
מספר: 2/ 03/ 111/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת מגרש 24א, משטח "טיילת חוף עם זכות
לבניית מרתף מתחתו" וחלק משטח הטיילת מס' 24,
לשטח מיוחד לתיירות. יצירת מועדון צלילה
במגרש 24א.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
חוף אלמוג
מגרש 24א וחלק מטיילת מס' 24

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40030חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1996.
פרסום לאישור ברשומות24/10/1996תאריך פרסום: 24/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4451. עמוד: 330. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/09/1996
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1993תאריך פרסום: 04/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4157. עמוד: 443. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1993.
החלטה בדיון בהפקדה20/09/1993
קבלת תכנית20/02/1993