מועדון צלילה סנובה

תוכנית 2/ 02/ 101/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מועדון צלילה סנובה
מספר: 2/ 02/ 101/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שירותי חוף וחנייה ע"י:
א. שינוי יעוד משטח לשירותי חוף לשטח לא לבניה.
ב. שינוי יעוד משטח לא לבניה לשטח שירותי חוף.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ד. שינוי יעוד משטח לשירותי חוף לחנייה לשירותי חוף ( מגרש 4א').
ה. שינוי יעוד משטח לשירותי חוף ושטח לא לבניה לשטח לשירותי חוף (מגרש 4ב').
ו. שינוי יעוד משטח לשירותי חוף לשטח למתקנים הנדסיים (מגרש 4ה').
ז. הריסת מבנים יבילים קיימים בשטח החנייה לשירותי חוף והריסת תחנת שאיבה לביוב.
ח. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בנייה.
ט. תוספת 50 מ"ר עבור מתקן הנדסי ו- 30 מ"ר עבור שרותים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חוף דרומי אילת, נ.צ. מרכזי 191025,379000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40032חלק1, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 56שינוי לתכניח מיתאר , חוף דרומי - אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1996. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5036. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/08/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית26/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/12/2002
קבלת תכנית24/04/2001