מועדון רכיבה

תוכנית 24/ 03/ 153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מועדון רכיבה
מספר: 24/ 03/ 153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאפשר קבלת היתר בניה עבור סגירת מרפסת של בית המגורים הקיים.
2. הסדרה סטטוטורית של המגרש והתכנית לאור שינויים שחלו בתחום תכנית גובלת.

עיקרי ההוראות:
1. להתאים את גבול התכנית, שטח התכנית,, יעודי הקרקע ותאי שטח בהתאם להפקעה שנוצרה על ידי תכנית מפורטת גובלת מס' 27/101/02/24 ולדרך מאושרת מס' 2.
2. שינוי והתאמת קוי בניין על פי בינוי קיים בשטח וללא שינוי בתכסית ואחוזי הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100264חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 3מועדון רכיבה על סוסיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/07/2011
קבלת תכנית12/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200123/01/2012