מוצא לביוב -בית העמק

תוכנית ג/ 2408

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוצא לביוב -בית העמק
מספר: ג/ 2408
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח להקמת מכון לטפול בשפכים שישרת את קבוץ
בית העמק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק

תיאור המיקום:
ישוב: בית העמק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18474חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/06/1978תאריך פרסום: 15/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2444. עמוד: 1985. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/1978
פרסום להפקדה ברשומות22/08/1977תאריך פרסום: 22/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2358. עמוד: 2167. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה17/11/1975
קבלת תכנית17/10/1975