מוצא לביוב -קב' כברי

תוכנית ג/ 1108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוצא לביוב -קב' כברי
מספר: ג/ 1108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתור את שאלת מי שופכין של משק כברי ולהשתמש במים
המטוהרים להשקיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי

תיאור המיקום:
ישוב: כברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18163חלק
18336חלק
18355חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1970תאריך פרסום: 13/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1652. עמוד: 2732. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/1970
פרסום להפקדה ברשומות24/07/1969תאריך פרסום: 24/07/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1539. עמוד: 1901. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1969
קבלת תכנית27/08/1968