מוקד חינוכי ליד מושב תפרח

תוכנית 7/ 02/ 159/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוקד חינוכי ליד מושב תפרח
מספר: 7/ 02/ 159/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למוסד חינוכי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/1986תאריך פרסום: 18/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3409. עמוד: 358. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1985תאריך פרסום: 29/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3181. עמוד: 1820. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1985תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1985. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1985. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1985.
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1984
קבלת תכנית05/01/1972