מורדות המזרחיים של גוש הרי מירון

תוכנית ג/ 13354

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מורדות המזרחיים של גוש הרי מירון
מספר: ג/ 13354
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פירוט שטחים על פי תמ"א/ 22 לשטחי יער לסוגיו.
2. גריעת שטחי יער מתמ"א 22 כדי להתאים לתנאים מקומיים, תיקונים טכניים והפיכת שטחי יער למורת טבע.
3. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור
4. הגדרת מוקדים והתווית דרכי יער לפיתוח פעילות נופש ביער.

עיקרי הוראות התכנית:

* קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
* קביעת הוראות בניה - היקף בניה מותר במוקד פיתוח.
* שינוי יער נטע אדם קיים בפועל המוגדר "כשמורת טבע" ל"יער נטע אדם קיים".
* שינוי יער בפועל המוגדר כ"שטח חקלאי" ל"יער טבעי לשימור"
* שינוי יער טבעי בפועל המוגדר בתמ"א 22 כ"יער טבעי לשימור", ל"שמורת טבע".
* שינוי יער נטע אדם קיים בפועל המוגדר כ"שטח חקלאי" ל"יער נטע אדם קיים".
* שינוי "שטח חקלאי" ל"דרך יער".
* שינוי יער טבעי בפועל המוגר בתמ"א 22 כ"יער טבעי לטיפוח" ל"שמורת טבע".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגליל
צפוןצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13677חלק2, 221, 3-5, 8, 14-15, 23-24, 26
13678חלק32, 4-5, 7, 9
13679חלק2-4, 7
13680חלק1-2, 4-7, 9
13681חלק1-3, 6-8, 12-14, 17-18
13682חלק4-51
13683חלק6
13684חלק15-8
13685חלק12, 5, 20
13689חלק3, 14-15, 35, 41
13690חלק14-1513
13898חלק10-11, 18, 28-29, 32-33, 38, 45-496, 8, 15-16, 19, 21-22, 24-27, 30-31, 36-37, 40-44, 50
13899חלק1, 4, 14-15, 26-282-3, 5-9, 12-13, 16-17, 29-30
13900חלק31
13902חלק1, 9-10, 342-5, 7, 11-20, 30, 35
13908חלק62-5, 7, 9-11, 16-18, 21
13917חלק1-2
14070חלק1-2, 4, 6-9
14140חלק69
14452חלק11
14453חלק41-3, 5
14456חלק1
14457חלק6-7, 12
14458חלק1-4, 6, 9-10, 19
14459חלק1
14460חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7438שנוי יעוד לתיירות ומסחר, מירוןהתליה
תוכניתג/ 97פרק לאומי ג'רמק - מירוןשינוי
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
תוכניתג/ 9528קברי צדיקים.התליה
תוכניתג/ 7254קדיתא - כפריההתליה
תוכניתג/ 11544מערך כניסה לשמורת טבע נחל עמודהתליה
תוכניתג/ 10912שינוי אופי הבינוי של הישוב אור גנוז, שינוי למתארהתליה
תוכניתג/ 12270הסעפות דרכים 89/ 866שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 239. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2306. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח18/04/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית26/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית12/08/2002