מורדות רכס הרי נפתלי

תוכנית ג/ 8942

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מורדות רכס הרי נפתלי
מספר: ג/ 8942
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמירת היער, הטבע, הנוף ואיכות הסביבה במורדות רכס הרי נפתלי.
ניצול הפוטנציאל הייחודי של המשאבים הטבעיים, היער והחורש, במורדות רכס הרי נפתלי לפיתוח ועידוד התיירות באזור.
לאפשר פיתוח של תיירות ונופש כמפעלים כלכליים שייצרו מקורות פרנסה ותעסוקה ליישובי ותושבי אצבע הגליל.
שמירת האיזון בין צרכי פיתוח אמצעי התיירות והנופש והגנה על ערכי הטבע, היער והנוף.
להגדיר ולקבוע את שטחי היער: היער הקיים והשטח המיועד ליעור, הכוללים יערות נטע אדם וויער טבעי. בשינוי יעוד מחקלאי ליער
קביעת גבולות שטחי היער השונים והשימושים המותרים בכפוף לתמ"א/ 22, ופרוט ודיוק תמ"א/22 בשינוי יעוד מחקלאי ליער
לקבוע זכויות היתרים הגבלות ואיסורים לגבי שימושי הקרקע בשטחים המיוערים או המיועדים לייעור
לקבוע את היחסים בין תוכנית זו לבי תוכניות ושימושי קרקע אחרים.
ליעד שטח לשמורת טבע עפ"י חוק גנים לאוניין, שמורות טבע,. אתרים לאומיים הנצחה התשנ"ח - 1998. שינוי יעוד משטחי יער לשימור ושטחים חקלאיים לשמורת טבע.
לאשרר תוכניות בתוקף, שבתמ"א/ 22 שינתה והחזרתם למתכונת המאושרת.
שינוי יעוד משטח חקלאי, לשמורת טבע, גם לאומי, יער טבעי לטיפוח, יער ובעי לשימור יער נטע אדם קיים.
סימון מיקום וקביעת הנחיות עבור מתחמי תיירות, שניתן להגיש תוכנית מפורטת בעבורן.
קביעת מיקום ופרוט זכויות בניה עבור חניונים ומצפורים בתחום התוכנית.

עיקרי ההוראות:
קביעת מדוייקת של מתחמי היערות
קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היערות
התווית דרכי נוף ראשיות
קביעת הנחיות לזכויות בניה והיקף הפיתוח עבור מתחמי תיירות עתידיים בתחום התוכנית.
קביעת הוראות בניה, לשטחים המיועדים לפיתוח
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'
קביעת תנאים לביצוע התוכנית
קביעת גבולות לשמורת טבע
קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחומי שמורת טבע
פרוט זכויות הבניה והתנאים להוצאת היתרי בניה בחניונים ומצפורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןרמות נפתלי

תיאור המיקום:
מורדות רכס הרי נפתלי מכפר גלעדי בצפון ועד קרן נפתלי בדרום.
נ.צ. מרכזי 251500/791000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13147חלק59
13151חלק20-21, 27-292, 6, 9, 17, 22, 24, 26, 30-31, 33
13152חלק4, 11-126
13158חלק4, 14, 17, 20-2115, 23
13349חלק2, 4-5, 29-30
13350חלק1920, 36
13460חלק151166
13461חלק85-87, 90-10048, 84, 89, 102
13489חלק3-42
13490חלק2-4, 6-7, 9-10
13499חלק8
13501חלק6-7, 93
13502חלק4-53, 6-7, 12-13
13503חלק1, 4-30
13504חלק5, 12, 14-20, 23-24, 29-303-4, 6, 9, 11
13516חלק106
13519חלק56
13521חלק90-91
13525חלק80
13645חלק3-4, 10, 14
13647חלק5, 12, 14, 16, 20-21
13656חלק1, 19-40, 4812, 44, 52
13658חלק24, 27
13659חלק3010
13661חלק24
13671חלק19
14001חלק12-19, 21, 23-24, 28-31, 34-36, 42, 44-45, 47-52
14002חלק11, 13, 15-17
14009חלק9, 18, 232, 4-8, 10, 13, 15-17, 19-22, 24-25, 28
14010חלק8-16, 18-401, 7, 17
14011חלק1-23, 29-35
14014חלק1-11, 13-2612, 27
14015חלק1-28
14016חלק2-61
14017חלק1-4
14018חלק1-7
14019חלק1-20
14022חלק1-19
14023חלק1-39
14024חלק18
14025חלק8
14026חלק1-9
14027חלק1-14
14028חלק4, 7-112-3, 5-6
14029חלק1-25
14030חלק1-6
14359חלק7
14361חלק1, 3-5, 8, 10
14362חלק1, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8490מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 4876שינוי
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 10472קיבוץ כפר גלעדי - מתארשינוי
תוכניתג/ 4931חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4663חלוקת מגרשים מחדש.שינוי
תוכניתג/ 4662חלוקת מגרשים מחדש משגב עם והסביבהשינוי
תוכניתג/ 14385רמות נפתלי - תכנית מתאר-רמות נפתלישינוי
תוכניתג/ 15542מושב מרגליותשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות06/12/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית26/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 487. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/09/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/11/2004
קבלת תכנית13/09/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201002706/12/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים43921/09/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117721/09/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200800605/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30411/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24103/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29923/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23227/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12008/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200501303/05/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500221/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200401227/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401304/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401113/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200830/09/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה