מורי צדוק - מושב אחיעזר 9

תוכנית על/ 391/ 44/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מורי צדוק - מושב אחיעזר 9
מספר: על/ 391/ 44/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מגורים לבעלי מקצוע (בהסכמת הבעלים) לשני מגרשים.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סעיף ז' לחוק.
2. קביעת קווי בניין בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודאחיעזראחיעזר

תיאור המיקום:
בית מספר 9

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4980כל הגוש
4981כל הגוש
4982כל הגוש
4983כל הגוש
5990כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 391/ בישובים אחיעזר ויגלכפיפות
תוכניתגז/ 391/ גמושב אחיעזרכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2012תאריך פרסום: 23/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6420. עמוד: 4235. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2302. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/12/2011
קבלת תכנית20/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138001/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118730/10/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה