מושב אבן ספיר - הרחבת הישוב הקיים

תוכנית מי/ 838

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב אבן ספיר - הרחבת הישוב הקיים
מספר: מי/ 838
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי א' לאזור מגורים א ', לדרך חדשה , לאזור חקלאי ב' , לדרך שרות חקלאית ולדרך משולבת.
שינוי יעוד שטח משטח לנופש (ע"פ מי/ 200 ) לדרך חדשה, לדרך שרות חקלאית, לשטח ציבורי פתוח, לדרך משולבת ולאיזור חקלאי א' .
שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ב' לדרך חדשה, לאזור חקלאי א' , לאזור חקלאי ב' מיוחד, לאזור מגורים א' , לשטח ציבורי פתוח, לאזור מסחרי , למתקן הנדסי, לשטח למבנה ציבורי, לדרך שרות חקלאית ולדרך משולבת.
ב. הקצאת 80 מגרשים חדשים לבניה צמודת קרקע באזור מגורים א' , וקביעת שני מגרשים לאזור חקלאי ב' מיוחד.
ג. קביעת הוראות בינוי, גבולות מגרשים , קווי בנין והוראות מנחות לבניית מבנים באזור מגורים א' , באזור חקלאי ב' ובאזור חקלאי ב' מיוחד.
ד. התויית דרכים חדשות ושינוי תוואי הדרך הקיימת המובילה למנזר יוחנן במדבר.
ה. קביעת הוראות בינוי לשטחים למבני ציבור, למבנה מסחרי ושטחים למתקנים הנדסיים.
ו. קביעת הוראות פיתוח לשטח פתוח ציבורי.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ח. קביעת גבולות מגרשים חדשים בתחום אזור חקלאי ב'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאבן ספיראבן ספיר

תיאור המיקום:
מושב אבן ספיר שבתחום המועצה האזורית מטה יהודה,
שטח שבין קואורדינטות אורך 212/500 - 213/250
ובין קואורדינטות רוחב 630/500 - 629/250
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29944חלק3-4
29951חלק3
30756חלק6
30857חלק1-5
30858חלק1
30859חלק21
30860חלק1, 3-42
30861חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4263. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2007. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות17/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 432. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים27/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/09/2004
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2001
קבלת תכנית17/06/1996