מושב אבני איתן

תוכנית ג/ 5201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב אבני איתן
מספר: ג/ 5201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום שטח הפתוח של מושב אבני איתן
קביעת אזורית ועתודות קרקע לשמושים שונים
התווית רשת דרכים וסיווגה
קביעת הוראות בניה המסדירות את בנית המגורים מבני
הציבורוהשירותים ומבני המשק באזורים בהם מותרת
הבניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאבני איתן

תיאור המיקום:
ישוב: אבני איתן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1988תאריך פרסום: 15/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3558. עמוד: 2235. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/1988תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/1986
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1985תאריך פרסום: 29/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3242. עמוד: 3268. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/04/1985תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1985.
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1984
קבלת תכנית05/12/1984