מושב אוהד- חלוקת מגרשים

תוכנית 7/ 03/ 152/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אוהד- חלוקת מגרשים
מספר: 7/ 03/ 152/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מגורים א' ע"י חלוקת
מגרשים ושינוי ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאוהד

תיאור המיקום:
ישוב: אוהד
גוש: 100331

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100331חלק1-2, 15, 19, 26, 63, 73-75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1998.
פרסום לאישור ברשומות23/07/1998תאריך פרסום: 23/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4665. עמוד: 4585. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/06/1998
קבלת תכנית28/04/1998
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1998
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1998.
פרסום להפקדה ברשומות25/11/1997תאריך פרסום: 25/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4591. עמוד: 739. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1997