מושב אחוזם

תוכנית 6/ 03/ 172/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אחוזם
מספר: 6/ 03/ 172/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ביישוב חקלאי, לאזור מגורים א', לשטח מבני ציבור, לשטח ציבורי פתוח, לשטח פרטי פתוח, לאזור מלאכה ותעשיה זעירה, לאזור ספורט, לשטח מסילת ברזל ולדרכים ודרך משולבת.
ב. תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
ג. קביעת הוראות בדבר יצירת 88 נחלות, 105 יחידות מגורים א', תוספת 3,676 דונם לשטח לבנייני ציבור, 20,023 דונם לתעסוקה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הוראות בדבר תשתיות ואיכות הסביבה.
ו. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים המסומנים להריסה כתנאי למתן היתרי בניה.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאחזם

תיאור המיקום:
מושב אחוזם נ.צ. 178250 : 607000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2999חלק2
3007חלק3
3110חלק3, 342
3136חלק1-83
3139חלק1-45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 254מושב אחוזםשינוי
תוכנית6/ 03/ 172/ 3מרכז אחוזםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית09/12/2008
פרסום לאישור ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3047. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/04/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות04/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3836. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/11/2004
קבלת תכנית09/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37809/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200801815/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200701124/12/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים74416/04/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700416/04/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700229/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200601025/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28910/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501131/10/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21905/09/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400619/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301104/08/2003