מושב איתן

תוכנית 6/ 03/ 206/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב איתן
מספר: 6/ 03/ 206/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים במושב
איתן על ידי איחוד וחלוקת מגרשים, שינויים בייעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן

תיאור המיקום:
ישוב: איתן
גוש: 2995 חלקות: 27, 34, 35, 38, 39, 44, 47,
48, 79 ח"ח 73 74, 75, 80, 81, 82

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2995חלק27, 34-35, 38-39, 44, 47-48, 73-75, 79-82
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1999תאריך פרסום: 24/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4756. עמוד: 3369. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/04/1999
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/1999
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1998תאריך פרסום: 21/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4714. עמוד: 1395. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה10/08/1998
קבלת תכנית14/08/1997