מושב אמונים - באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 120/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אמונים - באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 120/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת והשלמת דרכי גישה למגרשים קיימים,
שינוי במיקום מגרש למגורים א' והוספת מגרש למגורים א', הכולל יח"ד אחת.
חלוקת השטח לבנייני ציבור והגדרת השימושים בכל מגרש.

עיקרי ההוראות:
במסגרת איחוד וחלוקה של תכנית מפורטת מס' 7/120/03/6 ו- 6/120/03/6 מבצעים את השינויים הבאים
- הפיכת שטח מבנים ומוסדות ציבור לשטח מבנים ומוסדות ציבור לחינוך (מתן לגיטימציה לשטח מוסד חינוך קיים).
- הוספת דרך חדשה מס' 152 הנותנת אפשרות גישה למגרשים קיימים מס' 203-216 על חשבון מבני ציבור. קיימת תעלת ניקוז לאורך דרך מס' 138 בצידה הדרומי ובצידה של דרך מס' 135, דבר המונע כניסה חופשית למגרשים 202-216 אי לכך תוכננה כניסה למגרשים מדרך מס' 152
- הוספת דרך חדשה מס' 136 הנותנת אפשרות גישה למגרש מס' 400 שטח לחינוך ביה"ס.
- השלמת דרך משולבת מס' 50 לאפשר גישה למגורים .
- תוספת יחידת דיור תא שטח 327 באזור הרחבה ד' על חשבון שטחי ציבור ושטחו יהיה 400 מ"ר.
- מגרש 202 יועבר במסגרת הרחבה ד' על חשבון שטחי ציבור ומספרו יהיה 328 ושיטחו יוקטן מ-940 מ"ר ל- 400 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 169156
קואורדינטה Y 627973

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2503חלק52-53
2504חלק47
2505חלק12, 42, 48-49, 51-59, 80, 85-98, 100-103, 10543-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 120/ 6הרחבת מושב אמונים לבנים שאינם ממשיכים.שינוי
תוכנית8/ 03/ 120/ 7מושב אמוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות29/07/2012
הוגשו התנגדויות25/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6792. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
קבלת תכנית24/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות