מושב אמונים

תוכנית 8/ מק/ 2065

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אמונים
מספר: 8/ מק/ 2065
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביוזמת ועד מושב אמונים מוגשת בזאת תכנית שבאה להסדיר אחידות בזכויות בניה של אזור מגורים א' בכל שטח המושב.
יושם דגש על גדלי מחסנים ומיקומם וכן על בחירה חופשית בין גגות רעפים ובטון, וכן תינתן אפשרות להקמת אנטנות טלויזיה אישיות בבתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2503חלק3-55
2504חלק49-77
2505חלק53-91, 93-102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 120/ 6הרחבת מושב אמונים לבנים שאינם ממשיכים.שינוי
תוכנית8/ 03/ 120/ 7מושב אמוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2004תאריך פרסום: 18/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5298. שנה עברית: התשסד .