מושב אמציה

תוכנית 6/ 03/ 186/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אמציה
מספר: 6/ 03/ 186/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למושב שיתופי "אמציה" על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים, וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאמציה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3121חלק16
3122חלק4, 30
3134חלק1, 3-6, 8-102, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים05/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/02/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 834. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
קבלת תכנית02/10/2000