מושב אמציה

תוכנית 6/ מק/ 2089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אמציה
מספר: 6/ מק/ 2089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים, כהגדרתם להלן,
תוך שינוי מיקום חלק מהיעודים הקיימים,
מבלי לשנות את השטח הכולל של כל יעוד קרקע
על פי סעיף 62 א (1).
2. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים הקיימים בתכנית המקורית,
מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה
על פי סעיף 62 א (א) (6).
3. שינוי של הוראות בתכנית המקורית בדבר בינוי או עיציב אדריכלים,
על פי סעיף 62 א (5).
4. שינוי בהיקף ומיקום שטחי ציבור ומבני ציבור
כהגדרתם בסעיף 62 א' לחוק התכנון והבניה התשכ''ה - 1965 (להלן: החוק)
על פי סעיף 62 א' (3).
5. שינוי קוי בנין במתחם, ע''פ ההנחיות המותאמות לאמור לעיל .
על פי סעיף 62 א' (א) (4).
6. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והריסה על פי התכנית
ותשתריטי הבינוי חלקיים מעת לעת על פי סעיף 62 א (א) (5).
7. הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף
על פי סעיף 62 א (א) (2).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאמציה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3122חלק4
3134חלק2-10, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200502502/10/2005