מושב ארבל

תוכנית ג/ 4382

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב ארבל
מספר: ג/ 4382
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת תנאים להתפתחות המושב תוך הקפדה על יחודו החקלאי.שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעודים כדלקמן:
א. אזור משק חקלאי חלקות א' ל- 70 נחלות.
ב. אזור מגורים לבעלי מקצוע ל- 27 מגרשים.
ג. אזור לבניני ציבור.
ד. אזור בית עלמין.
ה. אזור ספורט.
ו. שטח פרטי פתוח.
ז. שטח ציבורי פתוח.
ח. שינוי יעוד מגן לאומי לאזור משק חקלאי חלקות א'.
ט. הקצאת שטח לאזור לתכנון בעתיד.
י. קביעת דרכים חדשות.
יא. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
יב. מתן הוראות והנחיות לבינוי במושב ארבל,קביעת תחומי הפיתוח וגבולות
הישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל

תיאור המיקום:
ישוב: ארבל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15501חלק1
17316חלק29, 36, 39-42, 44-56, 58-59, 80, 8212-28, 30-35, 37-38, 57, 60-68, 70-72, 74-77, 79, 81, 83
17334חלק47, 49, 53-54, 59, 132, 13429, 35-36, 39-42, 44, 46, 48, 50-52, 55-58, 60-64, 66-72, 133, 135
17335חלק12, 15, 32, 441-11, 13-14, 16-27, 29, 31, 33, 35-42
17336חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10490צימר במושב ארבל, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 6191מגורים לבן ממשיך ארבלשינוי
תוכניתג/ 9481מגורים למשתכנים מושב ארבל.שינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
תוכניתג/ 11825מושב ארבל - מגוריםשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 889. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/11/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית31/10/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות27/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3360. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2005. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1981
קבלת תכנית23/11/1981