מושב בארותיים. ומושב חרב לאת.

תוכנית עח/ במ/ 165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מושב בארותיים. ומושב חרב לאת.
מספר: עח/ במ/ 165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגרשי מגורים
במושב, דרכים ושטח צבורי פתוח.
ב. חלוקה מחדש של מגרשי מגורים קיימים.
ג. שינוי רוחב דרך מ-20 מ' ל-16 מ'.
ד. התוויאת איזור ניקוז.
חרב-לאת: א. שינוי ייעוד אזור חקלאי לאזור מגרשי
מגורים ודרכים.
ב. שינוי ייעוד אזור בניני ציבור לאיזור
מגרשי מגורים., איזור ספורט, איזור
ציבורי פתוח ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבארותים

תיאור המיקום:
ישוב: בארותים
וחרב לאת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7923חלק43, 8567, 78, 80, 82, 84, 88
8102חלק6-7, 10-11
8109חלק14, 18-19, 23-24
8159חלק1-2, 13-14, 31, 37
8160חלק3, 14-15
8161חלק3
8162חלק6, 14
8163חלק1, 14-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/1994תאריך פרסום: 13/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4252. עמוד: 368. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1993תאריך פרסום: 23/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4169. עמוד: 931. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/06/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/06/1993
קבלת תכנית10/01/1993