מושב בטחה

תוכנית 7/ 02/ 108/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב בטחה
מספר: 7/ 02/ 108/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםבטחה

תיאור המיקום:
ישוב: בטחה
גוש: 100242 בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100242חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1996.
פרסום לאישור ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 4435. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1996תאריך פרסום: 09/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4369. עמוד: 1136. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 02/10/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/09/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/09/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1995
קבלת תכנית24/10/1993