מושב בטחה

תוכנית 7/ 02/ 108/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב בטחה
מספר: 7/ 02/ 108/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב הבינוי הקיים וקביעת עקרונות לפיתוח עיתידי של הישוב
תוך שמירה מסימלית על גבולות בין השכנים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים בישוב כפרי,
שצ''פ, דרכים ]פנימיים, בית עלמיןץ
2. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
3. קביעת זכויות בניה בנחלות
בהיקף של 415 מ''ר שטחים עיקריים, 85 מ''ר שטחי שירות.
4. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
5. הגדרת הנחיות מיוחדות לקרקע חקלאית,
קביעת זכויות בניה למבני משק (חממות ולולים).
6. קביעת הוראות בדבר תשתיות ואיכות הסביבה.
7. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםבטחה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100242/2
גוש: 100242/3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400225חלק
400226חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 108/ 1מושב בטחהכפיפות
תוכנית7/ 02/ 108/ 2אזור מגורים א' מושב בטחהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית28/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000218/01/2010