מושב ביצרון - תיקון לתכנית (מס' תכנית 118/ 03/ 8)

תוכנית ד/ 771/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ביצרון - תיקון לתכנית (מס' תכנית 118/ 03/ 8)
מספר: ד/ 771/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים שונים בת.ב.ע.מ. קיימים לפי הפירוט כדלקמן:
א. שינויים בשטח הגדלות ויישורי קו בחלקות מס' 1, 2, 3, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 159.
ב. שינוי יעוד שטח חלקה מס' 128 ישן (מס' 85 א' חדש) מ"אזור מגורים ומבני עזר", ל"אזור מגורים בישוב חקלאי".
ג. חלוקת חלקה מס' 70 לשני חלקים: 70, ו-71 ושינוי יעוד שטח חלקה 70 חדשה מ"אזור מגורים בישוב חקלאי" ל"אזור מגורים ומשקי עזר".
ד. שינוי יעוד חלקות מס' 135 ו-136 מ"אזור מגורים ומשקי עזר" ל"אזור מגורים בישוב חקלאי" וצרופם לחלקה 67.
ה. שינוי יעוד שטחים של חלקה מס' 134 מ"אזור מגורים ומשקי עזר" ל"אזור מגורים בישוב חקלאי" וצרופה לחלקה מס' 106.
ו. שינוי יעוד שטחים של חלקה, מחלקה 147 בחלקות המסומנות 147 א', 147 ב', 147 ג' מ"אזור לבניני ציבור" "לאזור מגורים בישוב חקלאי".
ז. צרוף חלק מחלקה מס' 142 לחלקה 64 ושינוי יעודו מ"אזור לבניני ציבור" ל"אזור מגורים בישוב חקלאי".
ח. צרוף חלק מחלקה 69 וצרופה לחלקה מס' 63.
ט. שינוי יעוד שטחים חלקה מס' 156 מ"אזור בניני ציבור" ל"אזור מגורים ומשקי עזר".
י. חלוקת חלקה חקלאית מס' 164 לשתי חלקות חקלאיות (164, 164 א').
יא. שינוי קטע ליד חלקה מס' 59 של "דרך מוצעת", ו"אזור בניני ציבור" (חלקה 143) ל"אזור מגורים בישוב חקלאי", צרוף חלק מחלקה 60 לחלקה 59.
יב. שינוי יעוד - שטח על חלקות חדשות 78 א', 78 ב' מ"אזור מגורים בישוב חקלאי" ל"אזור מגורים לבעלי מקצוע".
יג. שינוי יעוד חלקה 145 מ"שטח לבניני ציבור" ל"אזור מגורים ומשקי עזר".
יד. שינוי יעוד חלק מחלקה 65 המתואר כ"אזור חקלאי" ל"אזור מגורים בישוב חקלאי".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון

תיאור המיקום:
מושב בצרון,מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
193חלק
484חלק
489חלק
533חלק
554חלק
558חלק
2761חלק
2762חלק
2764חלק
2774חלק
4992חלק
5009חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1976תאריך פרסום: 15/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2236. עמוד: 2152. שנה עברית: התשלו .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/1976תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1976. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1976. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1976. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1976
פרסום להפקדה ברשומות17/08/1975תאריך פרסום: 17/08/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2134. עמוד: 2180. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/1975תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1975. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1975. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1975. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1975
קבלת תכנית13/04/1975