מושב בית הגדי

תוכנית 7/ מק/ 2104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בית הגדי
מספר: 7/ מק/ 2104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי נקודתי לתכנית המאושרות - בצד המזרחי של המגרש
שיאפשר לחבר את הגשר העומד בקו בניין צדדי 1.9 מ'
ע''י קורות שבמפלס 0.00 לגבול המגרש (קו בניין 0).
2. לאפשר בניית מדרגות המקשרות בין חצר קומת המרתף לבין קומת הקרקע, במרחק שבין קו בניין צדדי 1.9 מ' לגבול המגרש (קו בניין 0).

עיקרי ההוראות:
קביעת / שינוי מרווחי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבבית הגדי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100244חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 156הרחבת מושב בית הגדישינוי
תוכנית7/ מק/ 2084מושב בית הגדישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200703004/09/2007