מושב בני דרור - חלוקת אזור מגורים למגרשים

תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בני דרור - חלוקת אזור מגורים למגרשים
מספר: צש/ מק/ 1/ 21/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר קליטת חברים נוספים לאגודה חקלאית בני דרור.
2. חלוקת אזור מגורים במגרשים ע"פ רשימה ב' בתכנית צש/ 1/ 21/ 11, למגרשים חד משפחתיים (סה"כ 33 יח"ד) ע"פ סעיף 62א(א)1 איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' ו- 62א(א)7 שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין.
3. הגדלת שטחים למטרות שטח ציבורי פתוח דרכים ושבילים ע"פ סעיף 62א(א)3 הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור.
4. שינוי בקו בנין בהתאם למגרשים ולדרכים ע"פ סעיף 62א(א)4 שינוי בקו בנין הקובע בתכנית.
5. הוספת זכויות בניה למרתפים בשטח עד 6% משטח המגרש ו- 2.5% נוספים משטח המגרש בגין הקלה בתוספת קומה ע"פ סעיף 62א(א)9.
6. הסדרת זכויות בניה במגרשים למגורים.
7. קביעת הנחיות ותנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7797חלק12, 16, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 67/ 4בני דרורשינוי
תוכניתצש/ 1/ 21/ 0תכנית מס' צש/1-0/21שינוי
תוכניתצש/ 1/ 21/ 11.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2007תאריך פרסום: 13/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1588. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/01/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה28/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר08/04/2003