מושב בני ראם

תוכנית משמ/ 86/ בר

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בני ראם
מספר: משמ/ 86/ בר
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רישום מושב בני ראם בספרי המקרקעין. ביטול גושים קיימים ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתם מחדש. קביעת יעדים ואיזורים. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי צבור. קביעת מספר נחלות ומגרשים למגורים שלא בנחלות. ביטול הוראות תכניות קודמות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
בני ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2207חלק
2210חלק
2211חלק
2212חלק
2213חלק
2214חלק
2215חלק
2216חלק
2217חלק
2222חלק
5460חלק7-28
5461חלק10-36
5462חלק5-55
5463חלק6-43, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 21/ 4המרת שטחי בניני ציבור למגרשים חקלאיים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1988תאריך פרסום: 27/07/1988. שנה עברית: התשמח .