מושב בני-ראם חלקה 35

תוכנית בר/ 224/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב בני-ראם חלקה 35
מספר: בר/ 224/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד קרקע בשטח של 500 מ"ר ממגורים בנחלה למבני ציבור(בית כנסת) על מנת להסדיר מצב קיים, כל זאת באישור בעל הנחלה וועד האגודה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד קרקע ממגורים בנחלה למבנים ומוסדות ציבור.
ב.קביעת קווי בניין במגרש המיועד למבני ציבור.
ג. חלוקת המגרש בהסכמת הבעלים, ע"פי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה 1965.
ד. קביעת גודל מגרש מינימלי למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
מושב בני ראם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5463חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4792. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2750. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2009
קבלת תכנית14/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים123028/03/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112616/03/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900915/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה