מושב ברוש (מזרח) שינוי יעוד קרקע מיעוד משקי עזר ליעוד מגורים א'

תוכנית 31/ 03/ 202/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ברוש (מזרח) שינוי יעוד קרקע מיעוד משקי עזר ליעוד מגורים א'
מספר: 31/ 03/ 202/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מיעוד משקי עזר ליעוד מגורים א'.
ב. קביעת השימושים המותרים וזכויות הבניה בתחום התכנית.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מיעוד משקי עזר ליעוד מגורים א'.
ב. קביעת מס' יחידות דיור ושטחי בניה מירביים למגורים א'.
ג. שינוי בקוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןברוש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100390חלק1
100392חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 202/ 3שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב ברושכפיפות
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןכפיפות
תוכנית7/ 03/ 202/ 412 יח"ד אזור מגורים א' - מושב ברושכפיפות
תוכנית7/ 03/ 202מושב עובדים ברוששינוי
תוכנית7/ 03/ 202/ 1\מיקום למקלטים - מושב ברושכפיפות
תוכנית7/ 03/ 202/ 5איחוד וחלוקת מגרשים מגרש 71 מושב ברושכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2011
קבלת תכנית01/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012