מושב ברקת

תוכנית גז/ 565/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ברקת
מספר: גז/ 565/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול תכניות מפורטות קודמות, תכנון מחדש של שטח ברקת ושנוי תכנית מתאר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת

תיאור המיקום:
מושב ברקת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4608חלק42, 108
4609חלק6-8, 21
4610חלק41-48, 55, 61, 64-68, 70-92, 104-109, 127
4611חלק1-99
4612חלק8-43, 51-57, 59-61, 63-66
4613חלק1-20, 22-40, 55, 75
4616חלק1-36
4617חלק1-12, 26
4620חלק1-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1979תאריך פרסום: 02/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2557. שנה עברית: התשלט .