מושב בת' זכוכית

תוכנית 7/ 03/ 152/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בת' זכוכית
מספר: 7/ 03/ 152/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של המושב שדה ניצן.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן .
ד. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי אדם, מבני ציבור ושרותים ובניני משק, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח, שיחייבו את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולשדה נצן
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1974תאריך פרסום: 20/10/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2054. עמוד: 192. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה28/02/1974
קבלת תכנית30/07/1973