מושב גבעולים

תוכנית 7/ 03/ 234/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב גבעולים
מספר: 7/ 03/ 234/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבגבעולים

תיאור המיקום:
ישוב: גבעולים
גוש: חלק מ- 100356

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100356חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 699. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/11/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/10/1995
החלטה בדיון באישור תכנית14/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3102. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/02/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1994
קבלת תכנית06/03/1994