מושב גבעולים

תוכנית 7/ 03/ 234/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב גבעולים
מספר: 7/ 03/ 234/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית מפורטת ל- 58 נחלות קיימות בפועל וקביעת יעודם,
וכן ביטול התכניות הקיימות והכללתם בתכנית זו,
כך שתכנית זו תהיה יחידה אשר כוללת את כל המושב.

עיקרי ההוראות:
- קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
- שינוי יעוד של קרקע
- קביעת השימושים המותרים לכל יעודי קרקע.
= קביעת / הגדלת צפיפות.
- קביעת / שינוי מרווחי בניה.
- קביעת / שינוי גובה הבניינים.
- הנחיות בינוי.
- הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- הסדרת / התווית דרכים.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים
כגון: דרכים ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.
- קביעת השלבים לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבגבעולים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100280חלק
100356חלק
100357חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית30/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/2011
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/12/2008