מושב גילת

תוכנית 7/ במ/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מושב גילת
מספר: 7/ במ/ 140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורים ובינוי מרכז
הישוב ע"י קביעת יעודי קרקע ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםגילת

תיאור המיקום:
ישוב: גילת
גוש: 2 / 100.242 בהסדר
חלק מחלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100242חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/1992תאריך פרסום: 05/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4054. עמוד: 300. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/09/1992
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1992
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1992תאריך פרסום: 28/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4009. עמוד: 3334. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/1992
החלטה בדיון בהפקדה12/01/1992
קבלת תכנית10/12/1991