מושב גילת

תוכנית 7/ 03/ 146/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב גילת
מספר: 7/ 03/ 146/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ביטול תכנית מפורטת על אותו החלק המוגש בקו כחול המסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםגילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/1982תאריך פרסום: 16/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2874. עמוד: 407. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1982
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 20/04/1982. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/1982.
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1379. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1982
קבלת תכנית27/12/1981