מושב גן הדרום

תוכנית בר/ 93/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב גן הדרום
מספר: בר/ 93/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאיזור מגורים משקי עזר ושטח חקלאי למגורים לבניה ו/או לבעלי מקצוע. ב. התווית דרכים ושטח למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותגן הדרום

תיאור המיקום:
מושב גן הדרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
193חלק1-3, 5-7
194חלק17-20, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/1979תאריך פרסום: 04/01/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2502. שנה עברית: התשלט .