מושב הדר עם, מושב בית חרות.

תוכנית עח/ במ/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מושב הדר עם, מושב בית חרות.
מספר: עח/ במ/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת איזורי מגורים, שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הוראות ומגבלות בניה לרבות:
א. שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאיזור מגורים א'.
ב. התוית דרכים, והרחבתן.
ג. הקצאת שטחים צבוריים פתוחים.
ד. הקצאת שטחים למבני צבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עם

תיאור המיקום:
ישוב: הדר עם
בית חרות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8305חלק20-22
8341חלק1, 13-152, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2562. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/03/1995
פרסום לאישור בעיתונים22/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/12/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/12/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1993תאריך פרסום: 23/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4169. עמוד: 931. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1993.
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1993
קבלת תכנית24/01/1993