מושב זוהר

תוכנית 6/ 03/ 199

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זוהר
מספר: 6/ 03/ 199
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תכנית מאתר וביטול כל תכנית קודמת, פרט לתוכנית 1/199/03/6. 2. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים בהתאם ל ופיתוח השטח בעתיד. 3. קבעית י

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישזהר

תיאור המיקום:
זוהר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1581חלק
1582חלק
1586חלק
1587חלק
1614חלק
2116חלק
2147חלק
2148חלק
2149חלק
2150חלק1-25
2151חלק
2152חלק
2162חלק
3103חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/10/1980תאריך פרסום: 08/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2662. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית07/10/1980
פרסום לאישור ברשומות09/02/1980תאריך פרסום: 09/02/1980. שנה עברית: התשם .