מושב זמרה - מרכז המושב

תוכנית 7/ 03/ 168/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זמרה - מרכז המושב
מספר: 7/ 03/ 168/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת תכנית בינוי עבור מרכז המושב ומתן יותר פרוט לשטח התכנית.
- קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.
- ביטול דרכים קיימות ו/ או דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבזמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
802חלק7
809חלק1
810חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/1980תאריך פרסום: 02/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2617. עמוד: 1387. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1979תאריך פרסום: 25/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2572. עמוד: 160. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/1979תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1979. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1979.
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית06/05/1979