מושב זמרה

תוכנית 7/ 03/ 168/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זמרה
מספר: 7/ 03/ 168/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ביטול תכנית מפורטת מס' ד' / 259
על אותו החלק המוגש בקו כחול כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבזמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
809חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1265. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים19/03/1981תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1981. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1981. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1980תאריך פרסום: 26/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2640. עמוד: 1997. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1980
קבלת תכנית12/02/1980