מושב זרחיה

תוכנית 6/ 03/ 147/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זרחיה
מספר: 6/ 03/ 147/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים (מגורים א')
בהקף של 50 מגרשים, דרכים, אזורים חקלאיים, שטחים
פרטיים פתוחים וזאת על ידי שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזרחיה

תיאור המיקום:
ישוב: זרחיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2922חלק30, 39-48
2923חלק11-14, 48-57
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1996.
פרסום לאישור ברשומות28/12/1995תאריך פרסום: 28/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4365. עמוד: 1048. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/09/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/09/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1995תאריך פרסום: 12/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4283. עמוד: 2118. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1994.
החלטה בדיון בהפקדה12/09/1994
קבלת תכנית31/01/1994