מושב זרחיה

תוכנית 6/ מק/ 2045

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב זרחיה
מספר: 6/ מק/ 2045
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים של אזור למגורים א' ושצ"פ,
עפ"י תיקון מס' 43 לחוק התכנון והבניה, סעיף 62 א (א) סעיף קטן 6.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזרחיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2922חלק15
2923חלק58, 62-63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 147/ 4שטח לבנייני ציבור והקמת 17 יח"ד - מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2002תאריך פרסום: 04/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5135. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2002תאריך פרסום: 08/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5100. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002