מושב חמד-שינוי קויי בנין צדדיים במגרשי מגורים.

תוכנית גז/ מק/ 386/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב חמד-שינוי קויי בנין צדדיים במגרשי מגורים.
מספר: גז/ מק/ 386/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית לגבי קו בנין צדדי במגרשים באזור מגורים א' ובשטח לבינייני ציבור ע"פ סעיף 62 א א 4.
2. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים ע"פ
סעיף 62 א א 5.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי תכנית מתאר מקומית מפורטת למושב "חמד" מס' גז/ 386/ 12-בלוח מס' 1- "שטחים מותרים וזכויות בניה" בעמודה של "קוי בנין במטרים" - צדדי ירשם-
"3 או 0 בהסכמת השכן ותנאי של בניה בקיר משותף כדו משפחתי במקום הרשום -
"4 או 0 בהסכמת השכן ותנאי של בניה בקיר משותף כדו משפחתי".
2. הוראות אלו יחולו על 98 מגרשים באזור מגורים א'.
3. התכסית נמותרת 150 מ"ר ע"פ תכנית מס' גז/ 386/ 12 ללא שינוי.
4. הוראות אלו יחולו על מגרשים 901 ו 902 בשטח לבינייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד

תיאור המיקום:
הרחבה אזור צפוני ודרומי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6818חלק2-3
6819חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 386/ 12שינוי יעוד ; זכויותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2008תאריך פרסום: 24/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5835. עמוד: 4130. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות18/07/2007תאריך פרסום: 18/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5692. עמוד: 3570. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007