מושב חמד

תוכנית משמ/ 60/ גז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב חמד
מספר: משמ/ 60/ גז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב חמד בספרי המקרקעין לפי התשריט ב) ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד. ג) קביעת יעדים ואזורים. ד) ביטול דרכים קייות והתוויית דרכים חדשות. ה) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור ו) קביעת מספר נחלות ( חלקות א' ) ומגרשים לבעלי מקצוע.משקי עזר ומשתכנים. ז) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום. 1,826 דונם,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד

תיאור המיקום:
מושב חמד - לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6054חלק1-6
6055חלק6
6056חלק1
6058חלק
6059חלק1-4, 6-9
6060חלק
6061חלק
6062חלק2-24
6063חלק2-13
6064חלק
6065חלק2-15
6066חלק1-10
6067חלק1-6, 9-10, 26
6218חלק1-13, 15, 17, 35
6219חלק35-49, 57-58, 60, 62-64
6221חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 386/ 2חמדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. שנה עברית: התשמח .