מושב יד נתן - שקמים

תוכנית 6/ מק/ 2057

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב יד נתן - שקמים
מספר: 6/ מק/ 2057
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית שינוי בקו בניין צדדי מ- 4 מ' ל- 2.3 מ' בחזית הדרומית
של מגרש 262, שיעודו מגורים בתכנית ההרחבה 2/137/03/6 - יד נתן.
בקטע זה המגרש פונה לשביל ציבורי, שרוחובו הוא 5 מ'.
השינוי מאפשר מתן אישור בניה למצב בניה קיים ואינו משנה את אחוזי הבניה הקיימים במגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3085חלק115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2008תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה16/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2004