מושב יכיני

תוכנית 7/ 03/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב יכיני
מספר: 7/ 03/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית מפורטת ומתן ביטול כל תכנית קודמת פרט לתכניות 131/03/7.
ב. ביטול ואיחוד חלוקת קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים
ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים וןאזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגביכיני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
275חלק
276חלק
277חלק
278חלק
279חלק
280חלק
281חלק
282חלק
283חלק
766חלק
769חלק
770חלק
771חלק
907חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1128. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2154. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1980.
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית08/05/1980