מושב יציץ(עקרון חולדה)

תוכנית גז/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב יציץ(עקרון חולדה)
מספר: גז/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ

תיאור המיקום:
מרחב תכנון לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3712חלק3-6, 8-13
3713חלק3-4, 6-7, 10-11, 13-15, 39, 43-49, 51, 53-61, 72, 75, 78-81
3718חלק1-5, 17
3719חלק1-7, 10-34, 37-46, 54-56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/04/1968תאריך פרסום: 11/04/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1442. שנה עברית: התשכח .