מושב יציץ

תוכנית גז/ 10/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב יציץ
מספר: גז/ 10/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי גבולות במגרשים חקלאיים משקיים
2.המרת מגרשים למגורים (בעלי מקצוע) למגרש חקלאי משקי.
3.המרת שטח לבניני ציבור למגרש חקלאי משקי ולשטח ציבורי פתוח.
4.ביטול דרכים וסיפוחם למגרשים חקלאיים משקיים ולשטח בניני ציבור ולשטח ציבורי מס.1 למוסדות חינוך, שטח 2 למקלט ציבורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3718חלק
3719חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/06/1976תאריך פרסום: 06/06/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2225. עמוד: 1933. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1974תאריך פרסום: 12/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2073. עמוד: 639. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית12/12/1974