מושב יציץ

תוכנית משמ/ 81/ גז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב יציץ
מספר: משמ/ 81/ גז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום מושב יציץ בספרי המקרקעין לפי התשריט. 2. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד. 3. קביעת יעדים ואזורים. 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. 5. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור. 6. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע. 7. בטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ

תיאור המיקום:
מושב יציץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3711חלק33
3712חלק
3713חלק
3714חלק
3716חלק
3718חלק
3719חלק
3720חלק
3804חלק
5421חלק2-89
5422חלק1, 3-5
5423חלק2-48
5424חלק1, 3-4
5425חלק2-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/1988תאריך פרסום: 09/11/1988. שנה עברית: התשמט .