מושב כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 8184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב כפר יחזקאל
מספר: ג/ 8184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום והרחבת שטחי מגורים.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים וסיווגה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23085כל הגוש
23086חלק19, 26, 28, 36, 41-45, 48, 50-52, 5930-31, 35, 40, 56, 58
23087כל הגוש
23088חלק21-38, 44-51, 59-64
23089כל הגוש
23090כל הגוש
23091כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4508חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 1760כפר יחזקאל ומעון חרודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4028. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים02/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/05/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1996תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. עמוד: 183. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה03/11/1995
קבלת תכנית04/07/1993