מושב לכיש - שינויים והסדרת יעודי קרקע

תוכנית 6/ 03/ 201/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב לכיש - שינויים והסדרת יעודי קרקע
מספר: 6/ 03/ 201/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים והסדרת יעודי קרקע במגרשים 41, 82, 102
וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
ישוב: לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3135חלק41, 51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1998.
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4476. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון בהתנגדויות09/03/1998
החלטה בדיון באישור תכנית09/03/1998
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4575. עמוד: 58. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/06/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1997
קבלת תכנית16/12/1992